Nyayalay, कनिष्ठ न्यायव्यवस्था | Kanishta Nyayalaya Marathi Mahiti

kanishta nyayalaya marathi mahiti

न्यायिक सेवेतील भरती
कलम 234 नुसार राज्यपाल जिल्हा न्यायाधीश या व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्ती करतात.