उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण – L.P.G. Since 1991

उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण - L.P.G. Since 1991

Liberalisation(उदारीकरण) – Privatisation(खाजगीकरण) – Globalisation(जागतिकीकरण) उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण म्हणजेच धोरण का स्विकारावे लागले? 1962 च्या भारत-चीन युद्धामुळे, 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे आणि …

Read more